ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมัครทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า -adsl article

ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่ารายเดือน โปรโมชั่น พฤษภาคม 2554 (เงินประกัน เก็บหน้างาน หลังติดตั้งเสร็จ)

Platinum Package 101 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ชมฟรี 1 เดือน ค่าบริการรายเดือน 2,155 บาท

Gold Package 92 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ชมฟรี 1 เดือน ค่าบริการรายเดือน 1,568 บาท

Silver Package 78 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ค่าบริการรายเดือน 745 บาท

True Knowledge Package 68 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ค่าบริการรายเดือน 495 บาท

Platinum HD Package HD 3 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ชมฟรี 1 เดือน ค่าบริการบวกเพิ่ม 290 บาท

Gold HD Package HD 3 ช่อง ฟรีค่าติดตั้ง ประกัน 2,000 บาท ชมฟรี 1 เดือน ค่าบริการบวกเพิ่ม 290 บาท

จานแดงขายขาด SSV มี 2 ชุด รับเงินหน้างาน พร้อมติดตั้ง
1. 6,400 บาทพร้อมติดตั้ง ชม Gold Package 1 เดือน
2. 9,400 บาทพร้อมติดตั้ง ชม Gold Package 4 เดือน

ติดตั้งเฉพาะลูกค้าประเภทบ้านเท่านั้น เฉพาะ กรุงเทพฯ ปริมณฑลเท่านั้น


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณสมเดช โทร.081-699-7007

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา

1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครติดตั้ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ติดตั้งเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
ต่างจังหวัด 3 วัน


ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน-เดือน-ปี ที่เกิด :  *
ชื่อ องค์กร กรณีสมัครเป็นแบบนิติบุคคล :
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัท :
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน สำหรับนิติบุคคล :
ที่ติดตั้ง กรอกให้ละเอียด :  *
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 1 :  *
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 2 :
แพ็กเกจที่ต้องการสมัคร ติดตั้ง : Platinum HD Package
Gold HD Package
True Knowledge Package
ทรูไลฟ์ ฟรีวิว
จานแดงขายขาด SSK
Super Entertain Pack 790 บาท
Super Sport Pack 650
จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง :
วันที่ ที่ต้องการติดตั้ง :  *
เวลา ในการติดตั้ง : เช้า 9.00 - 12.00 น.
บ่าย 13.00 - 18.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม :